« تاملی بر ابعاد و ویژگی های آموزش هوشمند تاب آور »

پذیرفته شده برای پوستر
: 1291-SCC3
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
روند صعودی رشد جمعیت شهرنشین و التزام هوشمند شدن ابعاد زندگی بشر ، تربیت شهروند هوشمندرا با توجه به بحران های عدیده ی زندگی مدرن بشر در جهان و همچنین مسئله ی بحران خیزی ایران که موجب بروز چالش های گوناگون از جمله بحران کنونی آموزش و ضرورت آموزش هوشمند تاب آور گردیده، نمایان ساخته است.لذا در این مقاله باروش کیفی توصیفی و مطالعات اسنادی،پس از شناسایی شبکه علم سنجی واژگان کلیدی ، سعی در شناسایی و تامل ابعاد آموزش هوشمند تاب آور و مبانی نظری و پیشینه آن شده است و در نهایت راهکارهای کاربردی و مناسب ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها