جستجو
تعداد مقالات: 76

1 Améliorer la résilience du capital social basé sur les indicateurs de la pensée systémique
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سیدمحمد محمودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.21 K)

2 « تاملی بر ابعاد و ویژگی های آموزش هوشمند تاب آور »
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سارا الماسی زاده*
مشاهده مقاله

3 An Analysis in the Role of Social Capital in the Resilience of Start-up Rural Businesses
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سیدهادی طیب نیا*؛ صدیقه برمیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.15 K)

4 A New Perspective On Resilience; Cognitive Approach
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
فاطمه طاهری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.26 K)

5 EVALUATION AND RANKING OF SOCIAL RESILIENCE COMPONENTS OF NOWSHAHR RED CRESCENT YOUTH MEMBERS AGAINST CORONAVIRUS EVALUATION AND RANKING OF SOCIAL RESILIENCE COMPONENTS OF NOWSHAHR RED CRESCENT YOUTH MEMBERS AGAINST CORONAVIRUS
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
sogol rezaei*؛ Taghi azadarmaki
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.9 K)

6 Healing Games: Power of Behavioral Design in Improving Resilience
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
بهزاد محمدیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.25 K)

7 Identify the elements and examine the state of social capital in the management of the Corona epidemic crisis
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
حمیدرضا نعمت الهی*
مشاهده مقاله

8 Investigating effects of tourism development on the economic developments of rural settlements in the direction of social capital (Case study; central district of Jiroft County)
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
ناصر شفیعی ثابت*؛ فاطمه کریمی مارزی
مشاهده مقاله

9 Investigating the sense of security and resilience of citizens in Tehran
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
محمد رضا حقیقت نیا؛ سید جمال الدین دریاباری*
مشاهده مقاله

10 Investigating the social capital of Farhangian University students and its relationship with their academic resilience
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
Roghayeh Alaei*؛ Parviz Ansari Rad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.15 K)

11 Resilience to Sanctions A Case Study Regarding Gender
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
Nadia MAFTOUNI*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.43 K)

12 Student resilience in online education during the outbreak of COVID-19; A study at Payame Noor University in quarantine conditions
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
یوسف غلامی سفر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.86 K)

13 The effect of social capital components on the resilience of rural settlements to earthquakes (Case study: Central district of Jiroft County)
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
ناصر شفیعی ثابت*؛ فاطمه کریمی مارزی
مشاهده مقاله

14 The position of organizational resilience in the management of tourism crises and disasters
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سامان کیوان نیا؛ محمد میره ای*؛ امیرحسین پاینده
مشاهده مقاله

15 The social effects of digital transformation and its role in increasing social resilience
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
Seyed Mohammadbagher Jafari*؛ Fahimeh Estiri؛ سپیده ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (183.49 K)

16 ابعاد روانشناختی و تاب آوری دوران پساکرونا
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
امید آریانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.81 K)

17 اپیدمی (کروناویروس) و چالش پایداری اجتماعی در دولت و جامعه ایرانی
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
محمد تقی سبزه ای*؛ گلناز سلمیانی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (320.78 K)

18 ارائه‌ی راهکارهای مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کارکنان
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
امید آریانی*
مشاهده مقاله

19 ارائه مدل مفهومی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی روستایی
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
شیما علیمیرزایی*؛ مجید یاسوری؛ سمیرا محمودی
مشاهده مقاله

20 ارتقاء سرمایه اجتماعی با شهر هوشمند وضع آگاه، زمینه ساز تاب آوری در بحران کرونا
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
علیرضا فریدونیان*؛ مهدی نوذریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (773.61 K)

21 ارتقای تاب‌آوری در فضاهای شهری با تأکید بر سرمایۀ اجتماعی؛ مورد مطالعه کوه پارک مشهد
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
حمید مسعودی*
مشاهده مقاله

22 بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی سازمانی کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
آزاده میرچی*؛ علی اکبر الکایی
مشاهده مقاله

23 بررسی اثرپذیری شهر تاب‌آور از مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی؛ شهر کرج)
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
راضیه دردمند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.98 K)

24 بررسی تاب آوری اقتصادی در کشور های منتخب صادرکننده نفت با در نظر گرفتن نقش فساد
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سید حامد حکم آبادی؛ محمدعلی فلاحی*؛ مصطفی سلیمی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (470.14 K)

25 بررسی تأثیر تاب آوری بر روی عملکرد سازمان با نقش میانجی گری مدیریت عملکرد ریسک و خرید
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سیده پری ناز نجار مبارکی*؛ پرویز احمدی؛ مهرداد صدرآرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (509.6 K)