سامانه مدیریت همایشهای علمی دانشگاه با ایجاد بستری الکترونیکی امکان مدیریت همایش های مختلف را برای برگزارکنندگان در دانشگاه ایجاد می کند و ضمنآ پس از پایان همایش امکان آرشیو اطلاعات را به طور جداگانه فراهم می نماید.