لطفأ جهت ارسال هرگونه اشکال در سامانه مدیریت همایشها و کنفرانسهای دانشگاه تهران از سامانه هوشمند پشتیبانی  استفاده نمایید.

جهت ارسال هرگونه پرسش از آدرس پست الکترونیکی conference [@] ut.ac.ir استفاده نمایید.