جستجو
کلیدواژه ها = تاب آوری
تعداد مقالات: 22

1 « تاملی بر ابعاد و ویژگی های آموزش هوشمند تاب آور »
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سارا الماسی زاده*
مشاهده مقاله

2 ابعاد روانشناختی و تاب آوری دوران پساکرونا
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
امید آریانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.81 K)

3 ارائه‌ی راهکارهای مؤثر بر افزایش تاب‌آوری کارکنان
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
امید آریانی*
مشاهده مقاله

4 ارتقاء سرمایه اجتماعی با شهر هوشمند وضع آگاه، زمینه ساز تاب آوری در بحران کرونا
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
علیرضا فریدونیان*؛ مهدی نوذریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (773.61 K)

5 بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی سازمانی کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
آزاده میرچی*؛ علی اکبر الکایی
مشاهده مقاله

6 بررسی تأثیر تاب آوری بر روی عملکرد سازمان با نقش میانجی گری مدیریت عملکرد ریسک و خرید
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سیده پری ناز نجار مبارکی*؛ پرویز احمدی؛ مهرداد صدرآرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (509.6 K)

7 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری با نقش میانجی شخصیت کمال گرایی دبیران متوسطه دوم
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
علی حسین زاده*؛ احسان محمدی باجگیران؛ ایمان صادقی
مشاهده مقاله

8 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و تاب آوری بر قصد خروج از سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی گری همکاری در اقدامات علیه ویروس کرونا در سازمان در دوران پاندمیک Covid-19
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
احمدرضا فاضل انواری*؛ مریم بهروزی
مشاهده مقاله

9 بررسی ساختار اجتماعی-سازمانی و تاب آوری مدیریت شهری در شهر ادینبرا، اسکاتلند
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
هانیه اخوت*؛ آریا بخردی
مشاهده مقاله

10 بررسی سطح و ارتباط سرمایه ی اجتماعی و تاب آوری معلمان)منطقه خمینی شهر( در دوران همه گیری کوید ۱۹
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سمیه عابدی درچه*؛ مرضیه عبدالوهابی
مشاهده مقاله

11 بررسی نقش درآمد بر میزان سرمایۀ اجتماعی افراد وتاب آوری آنان در برابر مخاطرات
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
مریم رنج بردار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.14 K)

12 تاب آوری تحصیلی گامی مهم در پیشرفت تحصیلی فراگیران
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
کوثر علیزاده*؛ رقیه تهماسبی
مشاهده مقاله

13 تحلیلی بر تاب‌آوری سازمان‌های گردشگری در بحران پاندمی
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
فریبا خیراندیش*
مشاهده مقاله

14 سرمایه اجتماعی و تاب آوری در کسب و کار
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
کاوه آلبا*؛ محمد نصراله نیا؛ فرزانه رحمانی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.75 K)

15 سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری اقتصادی شهرسنندج
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
شریف سلطانیان*؛ کیوان میرزایی؛ سیده فراست حسینی
مشاهده مقاله

16 شناسایی عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه موثر بر تاب آوری شرکت های نوآور
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
محمدحسین رحمتی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ سید محمد علی جعفری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.46 K)

17 شناسایی مؤلفه ها، پیشایندها و پیامدهای تاب آوری معلم ها در مدرسه
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
عاطفه فرزین مجد؛ ناهید نادری بنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

18 عوامل موثر بر نشاط و شادابی شهروندان؛فراترکیبی از تحقیقات موجود؛با محوریت سرمایه اجتماعی و تاب آوری شهری
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سکینه محمدی*
مشاهده مقاله

19 مدیریت آب باران در حوزه‌های شهری وتاثیر آن در افزایش تاب آوری شهرها
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
حجت علیخانی مهوار*
مشاهده مقاله

20 مروری بر پژوهش های تاب‌آوری در گردشگری و روندهای پژوهشی آن: یک تحلیل کتابسنجی
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
حمیدرضا ایرانی*؛ مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ وحید نورمندی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.49 K)

21 مروری بر روند پژوهش های طراحی رفتار با تاکید بر توسعه تاب آوری
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
بهزاد محمدیان*؛ فاطمه شمسی گوشکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.86 K)

22 نقش سرمایه اجتماعی در تاب آوری استارت آپ ها در فرایند تحول دیجیتال
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
فاطمه نجفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.05 K)