جستجو

بررسی تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر تاب‌آوری با نقش واسطه‌ فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان قرارگاه شمال غرب نزاجا)

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1264-SCC3
نویسندگان
1زنجان
2آموزش عالی بینالود
3دانشگاه تهران
چکیده
امروزه فرهنگ سازمانی، تحت تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی، در کنار سایر عوامل، می‌تواند نقش بسیار مهمی در زنده نگهداشتن سازمان‌ها ایفا بکند. در غیاب سرمایه‌ی اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون آن پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی در سازمان‌ها ناهموار و دشوار خواهد بود. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تاب‌آوری در قرارگاه شمال‌غرب نزاجا پرداخته شود. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی می‌باشد. داده-های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. روایی پرسشنامه ابتدا به شکل صوری، سپس تحلیل عاملی تأییدی با ضریب kmo و بارتلت، و پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش‌ آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است، که نتایج حاکی از روایی و پایایی لازم می‌باشد.
در آمار توصیفی از نرم‌افزار Spss23 استفاده شده است. همچنین از روش تحلیل مسیر و معادلات ساختاری در بررسی فرضیه‌ها در نرم‌افزار AMOS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با تاب‌آوری رابطه‌ی معناداری برقرار است. و سرمایه‌ی اجتماعی بر تاب-آوری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سرمایه‌ی اجتماعی بر فرهنگ سازمانی و فرهنگ سازمانی بر تاب‌آوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه ها