جستجو

سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری کارآفرینان: عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط در دوران کرونا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 590-608 (19) XML اصل مقاله (390.45 K)
: 1206-SCC3
نویسندگان
1دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری- پردیس فارابی دانشگاه تهران
2دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم.
3استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
در محیط پیچیده کنونی عوامل متعددی بر فرایند کسب و کار اثر گذاشته و این عوامل به شدت در حال تغییر هستند. اخیراً، شیوع بیماری کرونا، به عنوان یک بیماری همه‌گیر در سراسر جهان ظاهر شده و تهدیدات شدیدی را برای بشریت ایجاد کرده است. از این‌رو، فضای اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته است. این مطالعه، به بررسی نقش تاب‌آوری بر سرمایه اجتماعی و عملکرد کارآفرینان در دوران اپیدمی کرونا می‌پردازد. روش پژوهش کمی و با استفاده از مدلسازی ساختاری می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، شرکت‌های کوچک و متوسط شهرستان بجنورد بوده که 20 کسب و کار عضو صندوق کارآفرینی امید به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که مشاوران محلی تاثیر منفی و معناداری بر انعطاف‌پذیری و مشاوران غیر محلی تاثیر مثبت و معناداری بر انعطاف‌پذیری کارآفرینان دارند. از سوی دیگر، کمبود منابع و انعطاف‌پذیری تاثیر مثبت و معناداری بر تاب‌آوری دارند. سرمایه اجتماعی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر تاب‌آوری و عملکرد دارد.
کلیدواژه ها