جستجو

بررسی اثرپذیری شهر تاب‌آور از مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی؛ شهر کرج)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 219-239 (21) XML اصل مقاله (562.98 K)
: 1142-SCC3 (R1)
نویسندگان
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
چکیده
هدف:شهرها به عنوان پیچیده‌ترین ساخته دست بشر با ریسک‌های گسترده‌ای هم به دلیل وجود دامنه وسیعی از مخاطرات و تغییرات و هم به علت آسیب‌پذیری‌های چندگانه شان روبه رو هستند. آنچه امروز در مبحث مدیریت شهرهای جهان مطرح می گردد، تاب آوری شهرها است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا ممبه راحتی تحت تاثیر قرار دهد. امروزه بروز سوانح طبیعی و ایجاد خسارات و تلفات ناش شود به طوری که جوامع شهری برای بازشت سریع به وضعیت پیش از بحران در زمان وقوع مخاطرات طبیعی بر آنند که تا حدودی از خسارات وارده بکاهند.در این میان، تاب‌آوری راهی مهم برای تقویت جوامع و شهر با استفاده از ظرفیت‌های آنهاست.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی میزان تاب آوری مناطق شهر کرج در برابر مخاطرات محیطی پرداخته است که پرسشنامه‌ای در قالب 4 بُعد، 16 شاخص ورسی مسائلد که در بین ابعاد مختلف تابآوری شهری در مناطق12 گانه شهر کرج، ابعاد کالبدی با میانگین(54/3)‌ و سپس اجتماعی‌( با میانگین 14/3)وضعیت مناسبتری دارند ولی به طور کلی حدود 50 درصد مناطق مورد بررسی در شهر کرج دارای عدم تابآوری و تابآوری پایین می‌باشند و تنها 25 درصد از مناطق از لحاظ شاخص‌ها کاملاً تاب‌آور هستند.
کلیدواژه ها