جستجو

رویکرد و کارکرد: جایگاه موزه‌های دانشگاهی در نظام آموزشی

: 1007-UNMUSEUMS
نویسندگان
موزه ملی علوم و فناوری ایران- تهران
چکیده
موزه‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش غیررسمی در جوامع هستند. تنوع و تعدد موزه‌ها، لزوم دسته‌بندی آن‌ها و البته تعیین رویکرد و کارکردهای مقتضی برای هر دسته را به امری مهم مبدل ساخته است. تعیین استراتژی‌های کلان و راهکارهای شفاف برای موزه‌های دانشگاهی، نقشه راه دقیقی را برای جهت دهی به فعالیت‌های این موسسات موجب می‌گردد. در این مقاله، ضمن تعیین جایگاه موزه‌های دانشگاهی در نظام آموزشی جوامع، به مهم‎ترین رویکردها و کارکردهای این موسسات چندمنظوره پرداخته شده است. این مقاله با محوریت پرسش‌های زیر نگاشته شده است:
- موزۀ دانشگاهی چیست و چه کاربردی دارد؟
- موزه‌های دانشگاهی چه رویکردهایی را دنبال می‌کنند؟
- کارکردهای موزه‌های دانشگاهی در نظام آموزشی کدامند؟
آنچه موزه‌های دانشگاهی را از سایر انواع موزه‌ها جدا میکند، ماموریت و رویکردهای نوین موزه‌های دانشگاهی است که در این مقاله تشریح شده است. لزوم تبیین نقشه راه برای ادامه فعالیت موزه‌های دانشگاهی از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این مقاله است. شبکه‌سازی و ایجاد بستر برای فعالیت‌های مشترک بیناموزه‌ای- دانشگاهی، از جمله راهکارهای پیشنهادی این مقاله برای ادامه مسیر موزه‌های دانشگاهی است.
کلیدواژه ها