عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

ویژگی های سرمایه اجتماعی در تاب آوری و مدیریت بحران جنگ هشت ساله ایران و عراق بررسی موردی رزمندگان دفاع مقدس
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 203-218 (16) XML اصل مقاله (275.19 K)
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
سرمایه اجتماعی نقش مهمی در تاب آوری و مدیریت بحران دارد به طوری که اگر در جامعه ای بحران های مختلف رخ دهد آنچه که به عنوان پشتوانه اصلی عبور از بحران می باشد سرمایه ی اجتماعی است. در موضوع دفاع مقدس نیز رزمندگان اسلام نقش مهمی در عبور از بحران جنگ داشته اند به طوری که بارها و بارها نقش رزمندگان دفاع مقدس در پیروزی های مختلف تبیین شده است. با این وجود تحقیقی که بتواند ویژگی سرمایه های اجتماعی در تاب آوری مدیریت بحران جنگ را در مورد رزمندگان دفاع مقدس تشریح کند؛ دیده نمی شود. بر همین اساس این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این پرسش است که : رزمندگان دفاع مقدس با چه ویژگی توانستند در بحران جنگ تاب آورده و آن را مدیریت کنند؟ بنابراین این تحقیق با کمک روش توصیفی و تحلیلی این هدف را دنبال نموده که ویژگی رزمندگان در تاب آوری و عبور از بحران جنگ را ترسیم نماید. با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس مبانی شناختی اسلام را در عمل پیاده سازی نموده و در تمام عرصه ها منفعت حفظ نظام اسلامی را بر منفعت خویش ترجیح داده بودند.
کلیدواژه ها