عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

موضوعات = ���������� �������� ���������� ���� �������������� �������������������� ���� ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1

1 تولید محتوای الکترونیکی برای تدریس مبحث آرایش الکترونی کوانتومی عناصر
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
علیرضا ناصری مود*
مشاهده مقاله