جستجو
موضوعات = ������ �� ������ �������������� / ������������ (��������������)
تعداد مقالات: 10

1 How Students Experience Blende Learning? (Malaysian Experience)
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

2 The effectiveness of technology enabled active learning (TEAL) with its combined approach on the motivation of academic achievement in Smart Schools
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

3 الگوی مفهومی ابعادکیفیت در یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

4 پی بردن به درک و استفاده دانشجویان پیراپزشکی از ابزارهای یادگیری الکترونیکی در درس انگلیسی برای اهداف تحصیلی خاص
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

5 تاثیر آموزش ترکیبی مبتنی بر هوشهای چندگانه بر میزان یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

6 تاثیر عامل هوشمند آموزشی با ترکیب اصل کارمحوری در افزایش یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

7 تدریس فناورانه با ادغام فناوری و پداگوژی (یک راهنمای عمل)
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

8 تولید محتوای آموزش مجازی زبان‌انگلیسی در قالب تکنیک تدریس معکوس-مغزمحور
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

9 رابطه سبک تفکر و رویکرد یادگیری با پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

10 طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دوره اخلاق در پژوهش پزشکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله