جستجو

اخلاق در فضای مجازی با تاکید بر برنامه درسی پنهان

پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
برنامه درسی پنهان مهمترین نقش را در رشد اخلاقی فراگیران دارد. فراگیر از طریق روش غیررسمی کیفیت اخلاقی را کسب می‏ کند. ارزشهای ملی می تواند از طریق آموزش اخلاقی توسعه یابد که این برای کشور بزرگ ما ایران ضروری است. سیاست گذاران باید بدانند که راه حل تنها از طریق برنامه درسی رسمی امکان پذیر نیست ، همچنین برنامه درسی پنهان نیز ضروری است و باید روشن شود که برنامه درسی رسمی و برنامه درسی پنهان با یکدیگر مرتبط هستند. البته به اعتقاد کولبرگ، برنامه درسی پنهان بدون تدوین برنامه درسی رسمی نمی تواند توسعه یابد. بوسیله برنامه درسی پنهان جنبه عملی رشد اخلاقی را می توان آموخت. با شیوع ویروس کووید-19 استفاده از فضای مجازی برای تمام موسسات آموزشی از جمله دانشگاه‏‏ ها و برای تمام فراگیران اعم از معلمان، دانش آموزان و دانشجویان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. با تغییر فضای درس و کلاس از حضوری به مجازی این چالش مطرح میشود که آیا برنامه درسی پنهان همچنان در فضای مجازی میتواند نقش ایفا کند؟ چگونه میتوان از طریق برنامه درسی پنهان در فضای مجازی اخلاق و حدود و ثغور آن را مورد توجه قرار داد؟ برنامه درسی پنهان با محتوی متنوعی که دارد جنبه عملی رشد اخلاقی را در بردارد. قوانین و مقررات روش تدریس، جهت گیری معلم و زبان بدن، از جمله مواردی است که باعث انتقال ارزش های اخلاقی به دانشجویان در کلاس های مجازی خواهد شد.
کلیدواژه ها