جستجو

اخلاق در دانشگاه

پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم رفتاری،دانشگاه بیرجند
چکیده
موضوع اخلاق در دانشگاه بحث بسیار مهمی در ایران و دنیا است. درواقع پرداختن به اخلاق به‌عنوان یک مأموریت برای دانشگاه‌های بزرگ دنیا تصور شده است و دانشگاه‌ها موظف هستند در حوزه‏ی اخلاق بیانیه داشته باشند و موضع خود را در مباحث اخلاقی به‌صراحت بیان نمایند و دانشگاه بدون اخلاق پایه و اساسی نخواهد داشت. این موضوع در ایران که دارای یک نظام دینی و اسلامی است، باید بسیار حائز اهمیت باشد و وظایف ما درزمینه‌ی مؤلفه‌های اخلاقی دانشگاهی در مقایسه با نظام‌های دیگر بسیار سنگین‌تر است. امروزه رشد پرشتاب علم و ظهور فناوری‌های جدید از یک‌سو و ازهم‌گسیختگی مبانی سنتی اخلاق در جوامع از سوی دیگر، اهمیت اخلاق در دانشگاه را دوچندان کرده است. در این مقاله مطالب مربوط به نقش علمی، فرهنگی و اجتماعی اساتید و دانشجویان دانشگاه‏ها به‌منظور تبیین مفهوم اخلاق در دانشگاه با استفاده از مبانی نظری و با استفاده از روش مروری گرداوری شده است. دانشگاه‏ها بدون وجود پایه‌های اخلاقی نمی‌توانند کارآمد باشند و ارزش‌ها و چالش‌های اخلاقی، بر روابط انسانی و محیطی تأثیر دارد. دانشگاه‌ها انسان‌ساز هستند و کوچک‌ترین اشتباه درزمینه‌ی اخلاقی می‏تواند آسیب‌های فراوانی در پی داشته باشد. رشد اخلاقی در دانشگاه‌ها در گروی شناخت تحلیلی و تفصیلی قلمروی اخلاق در دانشگاه است.
کلیدواژه ها