اخلاق حرفه‌ای در نظام اندیشه ورزی حکیم میرفندرسکی

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
هیأت علمی - گروه معارف
چکیده
حکیم میرابوالقاسم فندرسکی ازجمله حکیمان بزرگ این سرزمین است که با روش حِکمی، علاوه بر مسائل نظری به حکمت عملی و به‌ویژه صنایع و حِرَف، اهمیت و کارکرد و اخلاق آن توجه داشته است. دانش اخلاق حرفه‌ای هرچند به شکل امروزی آن نوبنیاد می‌نماید، اما دانشمندان و عالمان گذشته، به این مسائل آگاهی داشته و آن را تبیین نموده‌اند. این مقاله به بازشناسی اندیشه‏های حکیم میرفندرسکی در موضوع اخلاق حرفه‌ای می‏پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که در نظام اندیشه ورزی حکیم فندرسکی، اصول بنیادین و مبانی اخلاق حرفه‌ای چگونه تبیین شده است؟ در این پژوهش با روش توصیفی و با محوریت رساله‏ی صناعیه، اخلاق حرفه‌ای در آرای وی بازشناسی شده است. هدف این تحقیق علاوه بر تعمّق در آراء میر حکیم و پاسخ درخور به سؤال فوق، مستندسازی و پیشینه پردازی برای اخلاق حرفه‌ای در تاریخ تفکر ایران اسلامی بوده و دربردارنده‏ی دوازده گزاره از مبانی حکمیِ حکیم و هشت اصل بنیادین اخلاق حرفه‌ای در سازه‏ی اندیشه میرفندرسکی است.
کلیدواژه ها