جستجو

ارزش‌های اخلاقی و معنوی در دانشگاه و تأثیر آن بر جامعه کنونی

پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
آموزش ابتدایی _مرکز اروند ، فرهنگیان ، آبادان ،ایران
چکیده
یکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعه امروز بشری، مسئله‏ی اخلاق و رفتار انسانی است. از یک‌سو فقدان امور اخلاقی، نظام خانواده و جامعه را ازهم‌پاشیده و از سوی دیگر ضرورت و اهمیت اخلاق زیر سؤال رفته است. با این مشکلات، هنوز تصور می‌شود امور اخلاقی به جوامع گذشته مربوط بوده و در دنیای امروز به آن نیازی نیست. این مقاله می‌کوشد تا با تعریف علم اخلاق، ارتباط آن با نفس انسانی، نقش حالات نفس در چگونگی رفتار بشری و رابطه‏ی آن با کمال انسانی را نشان دهد و اهمیت و ضرورت آن را در هر زمان و به‌ویژه در عصر حاضر معلوم کند. هدف اصلی پژوهش، تأثیری است که دانشگاه‌ها ازنظر اخلاقی و معنوی می‌توانند بر روی جامعه بگذارد که شامل راهکارها و آسیب‌هایی است که رشد اخلاقی دانشگاه می‌تواند بر جامعه بگذارد و ضعف‌های اخلاقی جامعه و دانشگاه‌ها در این پژوهش بحث شده است.
کلیدواژه ها