تبیین اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی و راهکارهای تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (163.77 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1081-ETHICS
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
رعایت اخلاق حرفه‌ای در تمامی حرفه‌ها نقش مهمی دارد، اما اهمیت آن در نهاد دانشگاه با توجه نقش مهم آن در تعلیم و تربیت دانش‌آموختگانی متخصص، متعهد و مسئولیت‌پذیر بسیار پررنگ‌تر جلوه می‌کند. فراتر از این، توجه به نقش راهبردی دانشگاه در ترویج اخلاق حرفه‌ای در مشاغل و سازمان‌ها، ضرورت اخلاقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می‌دهد. تهیه نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای، توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیات علمی و مدیران، ارتقای نقش اعضای هیات علمی و دانشجویان، توجه به رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در آیین‌نامه‌ها و ضوابط دانشگاه، برگزاری برنامه‌های آموزشی از جمله راهکارهای تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار است.

رعایت اخلاق حرفه‌ای در تمامی حرفه‌ها نقش مهمی دارد، اما اهمیت آن در نهاد دانشگاه با توجه نقش مهم آن در تعلیم و تربیت دانش‌آموختگانی متخصص، متعهد و مسئولیت‌پذیر بسیار پررنگ‌تر جلوه می‌کند. فراتر از این، توجه به نقش راهبردی دانشگاه در ترویج اخلاق حرفه‌ای در مشاغل و سازمان‌ها، ضرورت اخلاقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می‌دهد. تهیه نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای، توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیات علمی و مدیران، ارتقای نقش اعضای هیات علمی و دانشجویان، توجه به رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در آیین‌نامه‌ها و ضوابط دانشگاه، برگزاری برنامه‌های آموزشی از جمله راهکارهای تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار است.
کلیدواژه ها