بررسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی، مهندسی و سایر دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (444.8 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1080-ETHICS (R1)
نویسندگان
مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
چکیده
هدف مقاله بررسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی، مهندسی و سایر دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان است. جامعه پژوهش مشتمل بر 100 دانشگاه برتر جهان و 539 دانشگاه ایران (علوم پزشکی، مهندسی و سایر) است که از نظر اخلاق حرفه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. بنابراین روش نمونه گیری پژوهش تمام شماری است. این پژوهش کیفی بوده و از روش بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی بهره برده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دانشگاه های ایران و حتی دانشگاه های برتر جهان بیشتر به منشور اخلاق حرفه ای توجه می شود و عهدنامه اخلاق حرفه ای مورد غفلت است. در واقع دانشگاه هایی هم که دارای مستندات اخلاق حرفه ای هستند، وحدت رویه در بیان محتوای آن ندارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که اخلاق حرفه ای و مستندات آن در دانشگاه ها باعث وحدت رویه در پیاده سازی اخلاقیات در دانشگاه ها می شود که این امر موجب مدیریت و تعامل بهتر و کاراتر و در کل پیاده سازی بهتر اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها می شود. بنابراین لازم است که روسا و مدیران دانشگاه ها توجه بیشتری نسبت به تدوین سند اخلاق حرفه ای برای دانشگاه ها داشته باشند. در نهایت بر اساس مطالعه مبانی نظری، پیشینه پژوهش و بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی راهکار هایی به منظور تدوین و ارتقای اخلاق حرفه ای به ویژه مستندات اخلاق حرفه ای دانشگاه ها ارائه شده است.
کلیدواژه ها