بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و رفتار ضدشهروندی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (350.27 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1073-ETHICS (R1)
نویسندگان
گروه علوم تربیتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- اصفهان -ایران
چکیده
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و رفتار ضدشهروندی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان) است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه اصفهان در سال 1398 بود که تعداد 100 نفر از آن‌ها به روش‌ طبقه‌ای متناسب با حجم به عنوان نمونه در این پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه رهبری اخلاقی (عمادی فر و همکاران، ‌1388) و پرسشنامه رفتار ضد شهروندی (فوکس و اسپکتور، ‌2002) استفاده گردید که مقدار پایایی آن‌ها به ترتیب 85/0و91/0 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 23 وSmart – Pls ‌استفاده گردید. ‌برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از آزمون‌های ضریب همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی رابطه‌ی معنادار و معکوس با رفتار ضدشهروندی کارکنان دارد.

کلید واژه‌ها: رهبری اخلاقی، ‌رفتار ضد شهروندی، ‌مدیران، ‌کارکنان، ‌دانشگاه
کلیدواژه ها