عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نقش واسطه‌ای چشم‌انداز مشترک در رابطه‌ی بین رهبری تحول-آفرین و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (451.54 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
پیام نور
چکیده
تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری عامل مهمی در روابط بین افرادو سازمانها بوده واندیشه‌ی تعهدیکی ازارزش‌های اساسی‌ای است که سازماندهی بر آن متکی بوده و کارکنان براساس ملاک تعهد،ارزشیابی می‌شوند. هدف پژوهشحاضربررسی تأثیررهبری تحول‌آفرین برتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیلبامیانجی‌گریچشم‌انداز مشترک می‌باشد کهبااستفاده ازروشتوصیفی-همبستگیدرجامعه‌ی آماری محدودکارمندان بخش اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل به تعداد 467 نفر در سال 1397 و تعدادحجم نمونه‌ی238 نفر مطابقباروشنمونه‌گیریدر ‌دسترسانجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد چای و همکاران (2017) مشتمل بر 24سوال و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار‌های آماری اس‌پی‌اس‌اس وآموس در قالب مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایجتحلیل نشان داد کهرهبری تحول‌آفرین در سطح مناسبی بر اساس ضریب مسیر موجود در مدل معادلات ساختاری، روی تعهد سازمانیاز طریق چشم‌انداز مشترک قدرت پیش‌بینی‌کنندگی دارد. ضریب مسیر و ارزش تی بین متغیرهای رهبری تحول‌آفرین و چشم‌انداز مشترک نیز نشانگر تأیید تأثیرمستقیم رهبری تحول‌آفرین برچشم‌انداز مشترک بود. تأثیر معنی‌دار و مستقیمچشم‌انداز مشترک روی تعهد سازمانیو رهبری تحول‌آفرین روی تعهد سازمانیهم مورد تأیید قرار گرفت.
کلیدواژه ها