تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی کشورهای جهان در رابطه با حیطه موضوعی اخلاق پژوهش در پایگاه استنادی وب آو ساینس در بازه زمانی 2010 تا 2019

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (791.55 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1055-ETHICS (R1)
نویسندگان
1دانشگاه قم، قم،ایران
2گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تولیدات علمی جهان، در زمینه اخلاق پژوهش در پایگاه وب آو ساینس در بازه‌ی زمانی 2010 تا 2019 می‌باشد.
روش:
این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم سنجی انجام شده است.
جامعه آماری این پژوهش 5613 رکورد اطلاعاتی نمایه شده در پایگاه آی اس آی در بازه‌ ی زمانی مورد نظر می-باشد.
یافته‌ها:
یافته‌ها نشان داد که در رابطه با تولیدات علمی مرتبط با اخلاق پژوهش کشور آمریکا با تولید 1549 رکورد اطلاعاتی، در رتبه اول قرار دارد و کشورهای انگلستان با 1158 رکورد اطلاعاتی و کانادا با914 رکورد در رتبه‌ های بعدی قرار دارند.
در بین دانشگاه‌ها، دانشگاه تورنتو با تولید 253 رکورد، در رتبه اول قرار دارد.
بیش از95 درصد تولیدات علمی به زبان انگلیسی بوده و زبان های پرتغالی با 1.336 درصد و اسپانیایی با 1.265 درصد در رتبه بعدی قرار دارند.
در بین نویسندگان <VAN DELDEN JJM> با 35 رکورد اطلاعاتی ، با اچ-ایندکس 9 و با 250 استناد دریافتی در رتبه اول قرار دارد و پس از آن < TAL.JAARD M > با 30 رکورد اطلاعاتی و اچ-ایندکس 10 و 331 استناد دریافتی در رتبه دوم قرار دارد.
کلیدواژه های تشکیل دهنده رکوردهای علمی نمایه شده از 7 خوشه تشکیل شده است و در بین کلیدواژه ها نیز ، کلیدواژه اخلاق پژوهش با فراوانی 1646 و کلیدواژه اخلاق با فراوانی 392 در رتبه های اول و دوم قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها