بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (338.73 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1050-ETHICS (R1)
نویسندگان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی/پانشگاه تهران/شهر تهران/ کشور ایران
چکیده
در سال های اخیر بحث‌های زیادی در مورد نقش اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت‌های آن‌ها نسبت به جامعه صورت گرفته است. در این زمینه، نقش دانشگاه‌ها مهم است زیرا ممکن است نگرش کادر آموزشی دانشگاه را شکل دهد و آنها را با دانش، مهارت‌ها و تجزیه و تحلیل بحرانی لازم برای تصمیم گیری به عنوان مصرف کننده و متخصصان آینده فراهم کند. در این رابطه پژوهشی با عنوان مطالعه وضعیت موجود دانشگاه در رابطه با مسئولیت اجتماعی آن از دیدگاه اعضای هیئت علمی صورت گرفت. پژوهش حاضر در حیطه پژوهش‌های توصیفی و در زمره مطالعه‌های موردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد مبتنی بر والایس است. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss استفاده شده است. در پایان، ضمن ارائه نتایج تحقیق، راهکارها و پیشنهاداتی ارائه شده است.
کلیدواژه ها