جایگاه تفکر سیستمی در تعالی اخلاقی و توسعه‌ی پایدار (با تأکید بر نقش آموزش عالی)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (406.79 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1047-ETHICS
نویسندگان
1استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2دکتری فقه و حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
حل مسائل پیچیده به‌عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مورد نیاز در سال‌های آینده بیان شده است و بدون شک نگرش سیستمی و آشنایی با رویکردهای آن می‌تواند چاره‌ساز بسیاری از معضلات پیچیده در جامعه باشد. علی‌رغم این مهم، تفکر سیستمی و رویکردهای آن، نه ‌تنها برای بسیاری از سازمان‌ها و مدیران اجرایی ناشناخته است بلکه، آموزش این سبک تفکر نیز از چشم پژوهشگران و متولیان آموزش جامعه‌ مغفول مانده است. این پژوهش، با تأکید نقش آموزش عالی در گسترش این سبک تفکر تلاش‌ می‌کند تا با تعریف اجمالی از قوانین و الگوهای آن در حوزه‌ی مسائل اخلاقی، توجه نخبگان جامعه؛ از جمله اعضای هیئت علمی و دانشجویان؛ را هرچه بیشتر به این سبکِ تفکر جلب نموده تا بتواند از این طریق یکی از موانع به‌کارگیری این رویکردها که همان عدم آگاهی و آموزش مناسب است را برطرف سازد. پیامد این تغییر نگرش و سپس آموزش آن می‌تواند گام ابتدایی برای درک و حل اساسی بسیاری از معظلات اخلاقی جامعه و در نتیجه توسعه‌ی همه‌جانبه، اخلاق‌مدار و پایدار باشد.
کلیدواژه ها