تکلیف اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه در فقه و حقوق ایران

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (295.05 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1024-ETHICS (R1)
نویسندگان
1گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
2فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
چکیده
تکالیف اجتماعی دانشگاه آن دسته از اموری است که انجام آن از نظر عرفی، اخلاقی و شرعی درقبال جامعه بر عهده دانشگاه می‌باشد. تاکنون نظریه های مختلفی در زمینه نقش اجتماعی دانشگاه مطرح شده؛ اما این موضوع از بعد حق و تکلیف و از منظر فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که مبانی شرعی تکلیف اجتماعی دانشگاه شامل کدام رویکردها، اصول و قواعد فقهی است و این موارد در چه مصادیقی از تکالیف نمایان می شوند؟
مبانی فقهی تکالیف دانشگاه شامل رویکرد حق تقدم جامعه بر فرد در اسلام و اصل امر به معروف و قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده لاضرر است که در مصادیقی مانند تزکیه محیط دانشگاه و تربیت نیروی متعهد و متخصص، شناسایی نیازهای جامعه و حل مسائل آن و موارد دیگری نمایان می‌شود.
کلیدواژه ها