بررسی مصارف کولر آبی (مطالعه موردی شهر سمنان)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.01 MB)
: 1061-NWWCE
نویسندگان
چکیده
میزان آب مصرفی کولرهای آبی عمدتا تابع دمای هوا و رطوبت نسبی محیط است، در این پژوهش سعی شده با عنایت به مفهوم اصلاح الگوی مصرف آب و استفاده ی بهینه و به اندازه ی نیاز ، مصرف آب کولرها و راه های کاهش آن در شهر سمنان ارزیابی گردد . ابتدا با بهره گیری از تجهیزات برسنجی شده ی اندازه گیری جریان ، میزان ورودی آب به کولرها ی پایلوت شفاف گردید و سپس با توجه به آمار هواشناسی و مدت زمان روشن بودن کولرهای مورد نظر میزان آب مصرفی اندازه گیری شد . در شرایط مشابه نیز ارزیابی بین کولرهای دارای سایبان و بدون سایبان و همچنین دارای ترموستات و بدون ترموستات انجام شد . این بررسی ها نشان می دهد که میزان مصرف آب در کولرها حدود 31 درصد از تولید شهر سمنان در پنج ماهه از سال (اردیبهشت تا شهریور) و زمان پیک مصرف می باشد . و در شرایط استفاده از سایبان می توان مصرف آب را بیش از 20 درصد و با نصب ترموستات حدود 8 درصد کاهش داد .
کلیدواژه ها