بهینه سازی حذف کادمیم از محلول های آبی با روش پاسخ سطح به کمک جاذب نانو کامپوزیت بنتونیت/گاما آلومینا

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (869.26 K)
: 1084-NWWCE
نویسندگان
چکیده
فلزات سنگین مسائل زیست محیطی فراوانی را به وجود می آورند به همین دلیل قبل از تخلیه پساب ها باید فلزات سنگین از آنها حذف شوند. در تحقیق حاضر، حذف کادمیم از محلول های آبی با استفاده از جاذب کامپوزیتی بنتونیت/نانو گاما آلومینا مطالعه شد. بهینه سازی فرایند جذب به کمک روش پاسخ سطح RSM و طراحی آزمایش ها با تکنیک طراحی کامپوزیت مرکزی CCD انجام گرفت. تاثیر متغیرهای مستقل شامل غلظت اولیه کادمیم در محدوده (600-300 میلی گرم بر لیتر)، وزن جاذب در محدوده ( 4-2 گرم) و درصد کامپوزیت در محدوده (10-5 درصد) بر روی درصد حذف کادمیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بهینه سازی نشان داد درصد حذف 8/54 و غلظت اولیه کادمیم، وزن جاذب و درصد کامپوزیت به ترتیب برابر با 300 میلی گرم بر لیتر، 2 گرم و 18/9 درصد بودند. درصد حذف به دست آمده از به کار گیری مقادیر بهینه عدد 2/54 را نشان داد که به مقدار پیش بینی شده نزدیک است. مقادیر R2 و R2adj به دست آمده نیز به ترتیب برابر با 97/0 و 93/0 بودند. هدف از این تحقیق، دست یافتن به مقادیر بهینه حذف کادمیم به کمک این جاذب بود که با نتایج به دست آمده این هدف محقق شد.
کلیدواژه ها