جستجو

استفاده از آب در فرآیند تولید صنعتی انسولین و نحوه تصفیه فاضلاب خروجی از آن

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (732.54 K)
: 1318-NWWCE
نویسندگان
چکیده
با توجه به اهمیت تولید انسولین، تصفیه پساب و استفاده بهینه از آب در این فرآیند، اهمیت ویژه ای خواهد یافت. به ویژه در کشور ایران که با کمبود منابع آبی رو به رو هستیم، اهمیت تصفیه پساب در فرآیند ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این تحقیق، در ابتدا به صورت کلی فرآیند تولید صنعتی انسولین شرح داده شد. در ادامه به بررسی کیفیت آب مورد استفاده در فرآیند تولید انسولین پرداختیم و استاندارد ها و روش های مورد استفاده برای افزایش کیفیت آب در این فرآیند ذکر گردید. سپس به بررسی فرآیند تصفیه فاضلاب واحد تولید انسولین پرداخته و روش تصفیه فاضلاب و هر مرحله از فرآیند تصفیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. برای تصفیه پساب واحد تولید انسولین، مطلوب است تا جریان فاضلاب به سه جریان تقسیم شود زیرا هر کدام از این سه جریان پساب دارای ویژگی های خاص خود هستند که استفاده از روش های مختلف برای تصفیه آن ها امری ضروری به نظر می رسد. در انتهای بررسی، به ویژگی های هر سه جریان و نحوه تصفیه آن ها پرداخته شده است.
کلیدواژه ها