جستجو

مدیریت دانش، الگویی برای تاثیر پشتیبانی فناوری اطلاعات بر فرایند ترکیب دانش (نمونه موردی شرکت آب و فاضلاب مشهد)

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (419.44 K)
: 1317-NWWCE
نویسندگان
چکیده
دانش به عنوان یک دارایی ارزشمند و یک سرمایه راهبردی در سازمان مطرح است. متخصصان تلاش می‌کنند دریابند، چگونه منابع دانش به صورت موثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده کرد. فناوری اطلاعات به عنوان یک مولفه حیاتی برای ایجاد دانش از طریق گردآوری و ترکیب دانش از داخل یا بیرون سازمان، انتشار آن بوسیله ارائه‌ها و جلسات، پخش دانش و فرایندی کردن دانش ازقبیل طرح ها و گزارشات، به سازمان اجازه می‌دهد دانش را خلق، تسهیم، ذخیره و استفاده کند. ازهمین رو ترکیب نقشی تاثیر گذار در فرایند خلق دانش دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر پشتیبانی فناوری اطلاعات بر فرایند ترکیب خلق دانش شرکت آب و فاضلاب مشهد است. تحقیق حاضر از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان رسمی شاغل در حوزه‌های مختلف شرکت آب و فاضلاب مشهد می‌باشد. سطح تحلیل فردی بوده و به کمک روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نهایتا 228 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی مدل پژوهش نیز از آزمون رگرسیون خطی به کمک نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین پشتیبانی فناوری اطلاعات با فرایند ترکیب خلق دانش تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها