جستجو

الزامات مدیریت مصرف آب شهری

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (375.89 K)
: 1315-NWWCE
نویسندگان
چکیده
مدیریت مصرف آب شهری به معنی اندازه گیری دقیق مصارف ، شناسایی عوامل موثربرمصرف وکنترل وکاهش تلفات مصرف می باشد. برای تحقق الزامات مدیریت مصرف فعالیتهایی موردنیاز است که درسیزده بخش درمتن این گزارش به آنها اشاره شده است لیکن بدلیل محدودیت فقط به چهارفصل آن شامل اندازه گیری دقیق مصارف - بررسی تلفات مصرف - نگاهی به لوازم بهبود دهنده مصرف - تعویض هوشمندانه کنتورهای فرسوده - که همگی درشرکت آبفای مشهد تجربه شده است بصورت مشروح اشاره می شود. به اختصار مراحل انجام اندازه گیری دقیق ازانتخاب درست مکانیزم اندازه گیری و مقایسه کلاس دقت کنتورها دراستاندارد قدیم با OIML-R49 -1 و دقت اندازه گیری انواع مکانیکی با غیر مکانیکی اشاره می شود و تا مرحله تعویض هدفمند کنتور ادامه می یابد و شرط موفقیت این چرخه درشرکت های آبفا , مدیریت واحد بر مراحل این چرخه می باشد. درادامه این مقاله به نتیجه پژوهش اینجانب درمورد نقش لوازم غیر استاندارد درایجاد تلفات مصرف خانگی وغیر خانگی و استفاده ازنسل جدید لوازم بهبود دهنده مصرف در حمام ودستشویی وتوالت می پردازیم. و همچنین به طراحی بسته های بهبود دهنده مصرف برای طبقات مصرف 20 متر مکعب به بالا اشاره می شود. درادامه به پایش مصارف و تدوین برنامه تعویض کنتورها ی فرسوده با رویکرد پایش طبقات مصرف می پردازیم . دراین مقاله منظور از واژه مصرف به هرنوع مصرف خانگی یا غیر خانگی که درانشعابات مجاز شبکه های توزیع اندازه گیری می شود می گوییم .
کلیدواژه ها