محاسبه قطر بهینه انشعابات آب براساس تعداد واحد های مسکونی,ظرفیت قراردادی و ظرفیت اندازه گیری کنتورها

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (168.04 K)
: 1310-NWWCE
نویسندگان
چکیده
شاید تاکنون برای خیلی از افراد متقاضی انشعاب آب پیش آمده باشد که با مراجعه به امورهای مشترکین شرکت های آبفا و ذکر تعداد واحد مسکونی و یا نوع کاربری غیر مسکونی , قطری برای انشعاب آب آنها درنظر گرفته می شود . د گرچه تاکنون کارشناسان زحمت کش امورهای مشترکین شرکت های آبفا درسراسر کشور براساس تجربیات و دستورالعمل ها عمل نموده اند لیکن بررسی انجام شده برعدم شفافیت آیین نامه ها دراین مورد دلالت دارد . درانتخاب قطر بهینه انشعابات آب ,شاخص هایی چون میزان مصرف آب متقاضی , قطر و فشار شبکه توزیع , و ... دخالت دارند. ازطرفی تناسب قطر انشعاب با Q3 و Q1 کنتورها در دقت اندازه گیری آنها که منجر به کاهش تلفات ظاهری می باشد موثر است . همچنین انتخاب قطر بهینه هنگام توسعه ظرفیت واحد های مسکونی مانع ازحفاری مجدد و تعویض تاسیسات شرکت های آبفا می شود . دراین مقاله مقایسه ای بین روابط تئوری و عملی خواهیم داشت . این روابط عبارتند از: رابطه پیوستگی , رابطه برنولی , رابطه هیزن ویلیامز, استاندارد بین المللی کنتورهای آب OIML , توصیه های سازمان نظام مهندسی ساختما ن و ظرفیت عملی انشعابات آب درفشار های معمول شبکه های توزیع آب. دراین مقاله سعی شده است روابط تئوری و تجربیات عملی را با یکدیگر مقایسه نموده و به پیشنهادی بهینه دست یابیم .
کلیدواژه ها