جستجو

WDSR: یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای بازسازی شبکه های توزیع آب

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.04 MB)
: 1308-NWWCE
نویسندگان
چکیده
امروزه رشد روز افزون جوامع بشری در مقابل منابع محدود طبیعی، منجر به آن گردیده که علیرغم توسعه زیرساختهای شهری، همواره حفاظت از تأسیسات موجود و اصلاح و بازسازی آنها لازم و ضروری باشد. یکی از مهمترین این زیرساخت‌ها شبکه‌های توزیع آب بوده، که بر این مبنا پیاده‌سازی کارآمد طرح‌های اصلاح و بازسازی این تأسیسات از جمله برنامه‌های اصلی شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد. در این راستا لازم است که بر مبنای میزان اهمیت نواحی مختلف آبرسانی، پیاده‌سازی فعالیت‌های بازسازی برنامه‌ریزی شده و اولویت نواحی مختلف نسبت به این عملیات تعیین گردد. هدف از این تحقیق شرح توسعه یک مدل تصمیم‌گیری گروهی چندمعیاره Fuzzy TOPSIS برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازسازی شبکه‌های توزیع آب بوده، که به صورت یک مدل جدید تحت عنوان (Water Distribution Systems Rehabilitation) WDSR طرح‌ریزی شده است. از مشخصات اصلی این مدل می‌توان به قابلیت تحلیل هم‌زمان معیارهای گسترده نامتجانس و مؤثر در امر بازسازی شبکه‌های توزیع آب و همچنین امکان تطبیق این معیارها با شرایط منطقه مورد مطالعه اشاره نمود. در این مقاله با استفاده از مدل Fuzzy TOPSIS توسعه داده شده در قالب نرم‌افزار WDSR، عملیات بازسازی یک شبکه توزیع آب دو حلقه‌ای تحت استاندارد پیش فرض مدل و استاندارد مطابق با شرایط مسئله اولویت‌بندی شده و نتایج آن با هم مقایسه می‌گردد. نتایج حاصله بیانگر قابلیت‌های این مدل و دقت آن در طرح‌ریزی بازسازی شبکه‌های توزیع آب می‌باشد.
کلیدواژه ها