جستجو

اثر پارامترهای بهره برداری بر گزینش نانوفیلتراسیون یون فسفات با کاربرد یک غشای نانو-پلیمری جدید

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (886.78 K)
: 1301-NWWCE
نویسندگان
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی پارامتر درصد حذف آنیون یک ظرفیتی فسفات H2PO4- توسط فرآیند نانوفیلتراسیون با کاربرد یک غشای نانو-پلیمری جدید است. اثر فشارکاربردی و نیز غلظت فسفات بر مقدار درصد حذف آنیون فسفات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غشا در pH محلول کمتر از 3.1 دارای بار منفی است و بیشترین مقدار درصد حذف آنیون یک ظرفیتی فسفات %63 درصد در محلول خوراک با غلظت اولیه 250 میلی گرم در لیتر تحت فشار 5 بار است و کمترین درصد حذف به مقدار %4/3 در غلظت اولیه محلول خوراک برابر با 900 میلی گرم در لیتر و تحت فشار 15 بار است. به عبارتی با افزایش غلظت و افزایش فشار اعمال شده، کارایی غشا در حذف آنیون فسفات کاهش می یابد و نیز درصد حذف آنیون های فسفات بویژه نوع تک ظرفیتی آن، بستگی به پارامترهای شیمیایی (غلظت محلول خوراک، pH) و فشار اعمال شده دارد.
کلیدواژه ها