تحلیل اطمینان پذیری سیستم تصفیه و بازیافت پساب شهرک صنعتی مورچه خورت با استفاده از روش شبکه بیزی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (911.72 K)
: 1295-NWWCE
نویسندگان
چکیده
امروزه استفاده از فاضلاب تصفیه شده در بخش‌های مختلفی از قبیل کشاورزی ، صنعت و آبیاری فضای سبز به راه حلی مناسب برای جبران کمبود آب تبدیل شده است. به دلیل احتمال وجود آلاینده‌های مختلف در فاضلاب و عدم تصفیه کامل منطبق بر استانداردها ، این امر همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه است. لذا به منظور تعیین وضعیت اطمینان پذیری و ارائه راهکارهای ارتقا آن در سیستم تصفیه فاضلاب بایستی ارزیابی ریسک صورت گیرد. ریسک بیانگر احتمال وقوع یک رخداد نامطلوب به همراه شدت اثرات منفی آن می‌باشد. در تحقیق حاضر از روش شبکه بیزی برای ارزیابی ریسک سیستم تصفیه فاضلاب استفاده شده است. در این روش با ایجاد رابطه علت و معلولی بین اجزاء سیستم ، می‌توان احتمال رخداد یک رویداد در سیستم را بدست آورد. مطالعه موردی در این پژوهش ، سیستم تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت است. رویداد نهایی مورد بررسی در مدل، ایجاد پیامد رسوب ، خوردگی و بیوفیلم حاصل از استفاده پساب در تاسیسات صنعتی شهرک صنعتی می‌باشد. داده‌های ورودی به مدل از طریق نظرات کارشناسان و متخصصان و داده‌های آزمایشگاهی تصفیه‌خانه شهرک صنعتی مورچه خورت تهیه شده است. نتایج نشان می‌دهد که با احتمال 70 درصد سیستم تصفیه فاضلاب قادر به تامین پساب با کیفیت مناسب برای مصارف صنعتی خواهد بود. همچنین کارآیی مدل شبکه بیزی در تحلیل عوامل شکست و تخمین ریسک ناشی از عدم تطابق پساب خروجی با استانداردهای مورد نظر صنایع نشان داده شده است.
کلیدواژه ها