عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نقش مدیریت آسیب‌پذیری کلیدی در تاب‌آوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب در زمان بحران زلزله
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (892.95 K)
نویسندگان
1ندارم
2دانشگاه شهید بهشتی
3استادیار دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
نقش مهم مدیریت آسیب‌پذیری به عنوان یک شاخص کلیدی بر میزان تاب‌آوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب در حفظ آرامش و بالابردن آستانه تحمل مشترکین از یک سو سازمان‌های مربوطه از سویی دیگر، سبب موفقیت و بهبود عملکرد در شرایط بحران زلزله میشود. این پژوهش به بررسی مهم‌ترین و مؤثرین عامل در تاب‌آوری مشترکین آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران می‌پردازد.مدل این پزوهش از مدل مک‌مانوس در تاب‌آوری سازمان بهره گرفته است و به مدلی برای تاب‌آوری مشترکین تعمیم داده شده است. برای حصول نتیجه، آزمون مدل مربوطه با 600 پرسشنامه‌ای 42 سوالی پس از آزمون پایایی و روایی آن در اختیار 600 مشترک قرار گرفت و از این تعداد 383 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شاخص‌های آماری (آزمون فیشر و آزمون 2χ کارل پیرسون) و همچنین درنظر گرفتن رهنمونهای خبرگان و دست‌اندرکاران شرکت آب و فاضلاب، زلزله شناسی و مدیریت بحران به تأیید یا رد فرضیه‌ها پرداخته شد. تحلیل نتایج، تأثیر و اهمیت عامل اصلی مدیریت آسیب پذیری‌های کلیدی بر تاب‌آوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب تأیید نمود
کلیدواژه ها