جستجو

نقش مدیریت آسیب‌پذیری کلیدی در تاب‌آوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب در زمان بحران زلزله

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (892.95 K)
: 1260-NWWCE
نویسندگان
چکیده
نقش مهم مدیریت آسیب‌پذیری به عنوان یک شاخص کلیدی بر میزان تاب‌آوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب در حفظ آرامش و بالابردن آستانه تحمل مشترکین از یک سو سازمان‌های مربوطه از سویی دیگر، سبب موفقیت و بهبود عملکرد در شرایط بحران زلزله میشود. این پژوهش به بررسی مهم‌ترین و مؤثرین عامل در تاب‌آوری مشترکین آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران می‌پردازد.مدل این پزوهش از مدل مک‌مانوس در تاب‌آوری سازمان بهره گرفته است و به مدلی برای تاب‌آوری مشترکین تعمیم داده شده است. برای حصول نتیجه، آزمون مدل مربوطه با 600 پرسشنامه‌ای 42 سوالی پس از آزمون پایایی و روایی آن در اختیار 600 مشترک قرار گرفت و از این تعداد 383 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شاخص‌های آماری (آزمون فیشر و آزمون 2χ کارل پیرسون) و همچنین درنظر گرفتن رهنمونهای خبرگان و دست‌اندرکاران شرکت آب و فاضلاب، زلزله شناسی و مدیریت بحران به تأیید یا رد فرضیه‌ها پرداخته شد. تحلیل نتایج، تأثیر و اهمیت عامل اصلی مدیریت آسیب پذیری‌های کلیدی بر تاب‌آوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب تأیید نمود
کلیدواژه ها