بررسی وضعیت کیفی رودخانه‌های بالوخلوچای، نیر‌چای و لای‌چای با شاخص WQI

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (765.13 K)
: 1257-NWWCE
نویسندگان
چکیده
امروزه با افزایش جمعیت جهان، تقاضای روز‌افزون برای مواد غذایی و به تبع آن منابع‌آب مورد نیاز جهت تولید محصولات کشاورزی افزایش یافته‌است. از طرفی افزایش پساب‌های خروجی در بخش کشاورزی، مصارف صنعتی و خانگی موجب افزایش آلودگی در آب‌های سطحی شده‌است. بنابر‌این لزوم بررسی وضعیت کیفی آب‌های سطحی بسیار واضح و مبرهن است. بدین منظور این مطالعه با هدف تبیین وضعیت کیفی رودخانه‌های بالوخلوچای، نیر‌چای و لای‌چای در چهار ایستگاه آب‌سنجی یامچی، پل-الماس، نیر و لای در شهرستان اردبیل در دوره زمانی سال 1386 تا 1392 انجام شد. در این تحقیق جهت بررسی وضعیت کیفی آب از شاخص کیفیت آب WQI و استاندارد کیفیت آب آشامیدنی سازمان برنامه و بودجه استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر شاخص کیفیت آب WQI در ایستگاه های پل-الماس، یامچی، نیر ولای به ترتیب 62، 39، 42 و 15 است که ایستگاه های یامچی و نیر در طبقات نسبتاً ضعیف تا مناسب و پل‌الماس و لای به ترتیب در طبقات متوسط و ضعیف قرار داشتند. همچنین نتایج بدست‌آمده از استاندارد کیفیت آب آشامیدنی سازمان برنامه و بودجه، نشان داد که تمامی پارامتر‌ها در چهار ایستگاه آب‌سنجی، به جز کلیفرم مدفوعی ، در حد مطلوب و یا مجاز بودند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این افت کیفی آب در مورد کلیفرم مدفوعی ، تخلیه فاضلاب‌های خانگی روستا‌ها‌ی مجاور ایستگاه‌های مورد مطالعه باشد که حتما باید در این زمینه تمهیدات زیست محیطی لازم توسط مسئولان منطقه در نظر گرفته شود.
کلیدواژه ها