پیش بینی دبی ماهانه رودخانه دره دزدان به منظور برنامه ریزی و مدیریت بهینه خط انتقال قم با استفاده از الگوریتم ترکیبی جدید شبکه عصبی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (984.14 K)
: 1255-NWWCE
نویسندگان
چکیده
ضرورت انتقال آب به شهرهای ایران مرکزی بدلیل افزایش جمعیت و در پی آن افزایش نیاز آبی این شهرها در طی دهه گذشته از اهمیت بالایی برخوردار گردیده است. سامانه خط انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر مقدس قم نیز بدین منظور به بهره برداری رسیده است. سه رودخانه دره لکو، دره دزدان و دره دائی و چشمه سرداب به عنوان سرشاخه های دز تامین کننده آب خط انتقال قم می باشند که از این میان رودخانه دره دزدان سهم بیشتری (60 درصد) دارد. در نتیجه پیش بینی دبی این رودخانه در ماه های مختلف سال می تواند کمک شایانی به مدیریت بهینه بهره برداری خط انتقال قم نماید. در این مطالعه با استفاده از مقادیر دبی اندازه گیری شده این رودخانه از سال 1390 تاکنون و با بکارگیری مدل ترکیبی جدید شبکه عصبی، به طراحی مدلی مطمئن برای پیش بینی دبی این رودخانه در ماه های آتی پرداخته شد. در واقع در این مدل برای آموزش شبکه عصبی از ترکیب الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و لونبرگ مارکوآرت استفاده شد و نتایج نشان داد که این مدل عملکرد مناسبی در پیش بینی دبی ماهانه رودخانه دره دزدان دارد.
کلیدواژه ها