جستجو

ارزیابی عملکرد روش الکتروفنتون در تصفیه پساب صنعت تولید نشاسته از آرد گندم

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (836.76 K)
: 1253-NWWCE
نویسندگان
چکیده
به دلیل اثرات سو تخلیه فاضلاب‌های صنعتی بر محیط‌زیست، توجه به تصفیه این فاضلاب‌ها بسیار اهمیت دارد . در پژوهش حاضر تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته سازی به روش الکتروفنتون جهت حذف COD موردبررسی قرارگرفته است . الکتروفنتون عبارت است تولید رادیکال‌های هیدروکسیل از طریق واکنش بین یون هیدروژن پر اکسید و یون آهن و سپس تخریب مواد آلی توسط این رادیکال‌ها صورت می‌گیرد ;که در آن متغیرهای pH ،فاصله الکترود،زمان، چگالی جریان ، دما و درصد حجمی آب‌اکسیژنه تأثیرگذار است .نتایج حاکی از عملکرد مناسب این روش در شرایط بهینه به‌صورت چگالی جریان 2cm/mA50 و pH طبیعی و در زمان 45 دقیقه و با درصد حجمی 1% آب اکسیژنه،راندمان حذفCOD ، % 93است. با توجه به مزایای این روش از قبیل امکان بهره‌برداری کاملاً خودکار ، کنترل آسان پارامترهای دخیل در فرآیند ، شرایط ایمن بهره‌برداری و تحمل بسیار بالا در مقابل شوک‌های آلی ، استفاده از این روش به‌عنوان پیش‌تصفیه نشاسته سازی پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها