شبیه سازی و بهینه سازی راهکارهای مدیریتی در بهبود کیفیت رواناب سطحی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.07 MB)
: 1251-NWWCE
نویسندگان
چکیده
با توسعه شهرنشینی و اهمیت مدیریت رواناب شهری، استفاده از رویکردهای نوین مدیریت روانابهای سطح مورد توجه قرار میگیرد. رویکرد مدرن مدیریتی به روشهایی اطلاق می شود که در جهت احیاء مصنوعی چرخه طبیعی آب در شهر عمل می کنند، یعنی می‌کوشند حجم و اوج آبدهی روانابها و میزان آلودگی در آبهای جاری ناشی از بارندگی در سطح شهر به حد قابل قبولی تقلیل یابد. تکنیک های توسعه کم اثر (LID) یکی از راههای نوین مدیریت کمی و کیفی رواناب شهری در حال حاضر می باشند. یکی از مهم‎ترین چالش‎ها در بکارگیری این اقدامات مدیریتی انتخاب ترکیب، جانمایی و ابعاد بهینه‎ای از این اقدامات است به‎ گونه‎ای که نتایج موثرتری را در کاهش هزینه‎ها، کاهش پیک رواناب و بار آلودگی‎ها داشته باشد. استفاده از رویکردهای شبیه‎سازی-بهینه‎سازی در ارائه پاسخی به سوال فوق بسیار مفید خواهد بود. در این تحقیق، مدل شبیه‎سازی SWMM در ارتباط با مدل بهینه سازی چند هدفه هوش جمعی ذرات (MOPSO)، به منظور کاهش آلودگی‎های ناشی از رواناب با استفاده از ترکیب بهینه‎ای از تکنیکهای توسعه کم اثر، در بخشی از منطقه 22 تهران (شهرک گلستان)، مورد استفاده قرار می گیرد. کاهش هزینه‎های اجرای بهترین اقدامات مدیریتی/توسعه کم‎اثر و کاهش بارTSS از اهداف تعریف شده در این مورد مطالعات خواهد بود. تکنیکهای مدیریتی مورد بررسی در این تحقیق آسفالت متخلخل، ترانشه‎های نفوذ و سیستم‎های ماند بیولوژیکی می‎باشند. بر اساس نتایج حاصل، بکارگیری این تکنیکها در سطح حوضه شهری مورد مطالعه سبب کاهش 20% بار TSS نسبت به گزینه عدم بکارگیری این تکنیکها خواهد داشت.
کلیدواژه ها