جستجو

ارزیابی کاربردهای توسعه کم اثر LIDو بهترین روش های مدیریتی BMP بر کمیت و کیفیت سیلاب شهری مطالعه موردی منطقه 22 تهران

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (801.25 K)
: 1250-NWWCE
نویسندگان
چکیده
امروزه گسترش شهرنشینی که با صدمه زدن به حریم رودخانه همراه بوده و نیز بارش های شدید کوتاه مدت باعث ایجاد اثرات مخرب در حوزه
شهرنشینی و جاری شدن رواناب میگردد. افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و صنایع از یک سو و محدود بودن منابع آب تجدید پذیر قابل دسترس در سطح جهان از سوی دیگر، سبب شده است تا سرانه آب قابل دسترس، مرتباً کاهش یافته و بعضی از نقاط جهان، با تنش آبی مواجه شوند
.استفاده از تکنولوژی بهترین راهکارهای مدیریتی ( BMP) و نیز توسعه کم اثر ( LID)یکی از راههای نوین و مؤثر مدیریت کمی و کیفی رواناب شهری در حال حاضر میباشد.از اهداف طراحی این نوع راهکارهای مدیریتی،میتوان به کاهش حجم
رواناب، کاهش پیک جریان اشاره کرد.در این مقاله، با استفاده از نرم افزار SWMM ،منطقه 22 تهران مدلسازی شد.جوی باغچه ،بام سبز و
سطوح نفوذ پذیر از روشهای پیشنهادی در این طرح بودند.پس از اجرای برنامه مشاهده شد که ترکیب چند سناریو عملکرد مطلوب تری از
خود نشان میدهد که باعث کاهش چشمگیر رواناب از حوزه میشود.
کلیدواژه ها