بررسی نقش انسداد شیمیایی درکاهش آبدهی چاههای آب شرب به عنوان یک عامل آسیب رسان برمنابع آبی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (584.7 K)
: 1247-NWWCE
نویسندگان
چکیده
کاهش آبدهی چاهها می تواند به دلایل مختلفی صورت پذیردکه به صورت کلی سه دلیل وضعیت ساختارزمین شناسی ،وضعیت تغییرات هیدروژئولوژی وتغییرات دگرسانی درلوله های جدارچاهی ازمهمترین دلایل آن می باشد.خارج شدن یک چاه ازمداربهره برداری به دلیل کاهش آبدهی علاوه براتلاف هزینه هامی تواندسلامت وبهداشت مردم وبهره برداران رابه مخاطره انداخته وباعث ایجادلطمات وآسیب های جبران ناپذیری به لحاظ کمی وکیفی برمنابع آب شرب گردد.دراین رهگذرضروری است درابتدا عواملی که موجب رخداد افت شبکه می باشند موردشناسایی قرارگرفته ونقش آنهادرایجاد پتانسیل خورندگی ورسوبگذاری موردبررسی وارزیابی قرارگیرد.که مهمترین آنهاانسدادهای فیزیکی ،شیمیایی وزیستی می باشند، دراین راستا نتایج حاصل ازپژوهش مذکورازمنظر خورندگی ورسوب گذاری در چاه هدف نشانگرآن است که براساس نتایج حاصله ازاندیسهای رایزنرولانژلیه این چاه دردامنه خورندگی قراردارد،همچنین نتایج حاصل ازآنالیزهای هیدروشیمیایی چاه ازیک سووآنالیزهای ژئوشیمیایی حاصل ازرسوبات خارج شده ازچاه مذکوربه روش XRDازسوی دیگرنشان دادکه انسدادمشبکهای لوله جدار چاه می تواندبه دلیل تاثیربافت سازندهای زمین شناسی وتشکیل رسوبات گوتیت باشد.درنهایــت می توان نتیجه گرفت که انسدادهای شیمیایی دریک چاه علاوه برافت کمی می تواند درتغییرات کیفی منابع آبی بسیاراثرگذارباشد.لذا شناخت آنها می تواند علاوه برانتخاب نواحی بهینه جهت حفرچاه وارائه راهکارهای پیشنهادی مناسب درجهت بازیابی واحیاچاهها بسیارموثرباشد.
کلیدواژه ها