تحلیل چرخه عمر لوله‌های شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن شرایط ساخت و اجرا

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.62 MB)
: 1236-NWWCE
نویسندگان
چکیده
اهمیت شبکه‌های توزیع آب در حفظ بهداشت و سلامت جامعه و همچنین نقش آن‌ها در ارائه خدمات عمومی به ساکنین شهرها و روستاها، باعث شده است تا مطالعات زیادی به بررسی عملکرد این شبکه‌ها بپردازند. بیشتر مطالعات صورت گرفته به جنبه‌های هیدرولیکی و کیفی شبکه‌ها پرداخته و این در حالی است که جنبه‌های زیست‌محیطی شبکه‌های توزیع آب کمتر موردتوجه قرارگرفته است. این مطالعه به بررسی اثرات زیست‌محیطی ناشی از تولید، حمل و نصب لوله‌های پی‌وی‌سی، پلی‌اتیلن با وزن مخصوص بالا، سیمانی الیاف دار و چدن نشکن پرداخته است. همچنین در فرآیند نصب، با در نظر گرفتن ترانشه مختص هر لوله، مقایسه‌ای بین اثرات زیست‌محیطی انواع ترانشه‌ها نیز صورت گرفته است. در این مطالعه به‌منظور ارزیابی چرخه حیات گزینه‌های موجود، از نرم‌افزار SimaPro 8 استفاده‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که درمجموع سه فاز تولید، حمل و نصب، لوله‌های چدن نشکن بیشترین و لوله‌های پی‌وی‌سی کمترین اثرات زیست‌محیطی را به خود اختصاص می‌دهند. نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان راهنمایی جهت طراحی و اجرای شبکه‌های توزیع آب با کمترین اثرات زیست‌محیطی موردتوجه قرار گیرد. در این مطالعه بخشی از شبکه توزیع آب شهر تهران به‌عنوان مطالعه موردی بررسی و پتانسیل کاهش اثرات زیست‌محیطی این شبکه تعیین‌شده است.
کلیدواژه ها