جستجو

ارزیابی فن آوری نانو در تصفیه آب وتاثیرات زیست محیطی آن

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (658.55 K)
: 1232-NWWCE
نویسندگان
چکیده
چالش های مهم در مورد آب که ناشی ازرشد جمعیت و تغییر آب و هوا است نیازمند نوآوری در تکنولوژیهای تصفیه آب می باشد.براین اساس انتخاب نانو تکنولوژی بسیار پیشرفته برای فرایندهای سنتی راهگشای متخصصان آب و فاضلاب جهت استفاده از فن آوریهای پیشرفته خواهد بود. با توسعه فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب ،می توان تحولی عظیم در تامین آب مصرفی و بخش های وابسته به آن ، بوجود آورد.کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب ، گندزدایی، استفاده بهینه ازآب سفره های زیرزمینی وبهبود سازه های آبی از جمله ویژگی هایی است که صنعت آب و فاضلاب با استفاده از این فناوری به دنبال تحقق آن است.با افزایش آلودگی آبها از یک سو و کاهش بارندگی ها ازسوی دیگر اهمیت استفاده از روشهای مناسب در این صنعت بیش از پیش آشکار می گردد.در این مقاله پیشرفتهای اخیر در نانو تکنولوژی برای فرایندهای آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته ومزایا و معایب هر کدام در مقایسه با روشهای سنتی بیان گردیده است.
کلیدواژه ها