کاربرد مایعات یونی در استخراج/پیش تغلیظ کادمیم به روش ریز استخراج مایع-مایع پخشی پیش از اندازه گیری با طیف سنجی جذب اتمی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (865.83 K)
: 1230-NWWCE
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق، روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بر پایه‌ی مایع یونی به عنوان روشی کارامد، نسبتا ساده، سریع و ارزان برای جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر بسیار کم فلز کادمیم در آب مورد استفاده قرار گرفت. برای استخراج بهتر یون فلزی و تبدیل آن‌ها به گونه‌ی آب‌گریز، از لیگاند دی فنیل تیوکاربازون (Dithizone) استفاده شد. از مایع یونی ا- هگزیل- 3- متیل ایمیدازولیوم هگزافلوروفسفات به-عنوان حلال استخراج کننده استفاده شد. سپس مقدار مناسبی از عامل پخش کننده (تعلیق جاذب جامد) به سرعت به محلول آبی شامل آنالیت تزریق می‌شود. به سرعت یک محلول ابری تشکیل می‌شود و آنالیت در فاز آلی تغلیظ می شود سپس دو فاز با استفاده از سانتریفوژ از هم جدا شده و غلظت در فاز آبی با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ای اندازه‌گیری می‌شود. پارامترهای مؤثر بر استخراج از قبیلpH ، غلظت لیگاند، اثر نمک، حجم حلال استخراج‌کننده، نوع و حجم حلال پخش‌کننده بررسی و بهینه شدند.
تحت شرایط بهینه، حدتشخیص 54/0 میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. منحنی تجزیه‌ ای در محدوده‌ی 200-1 میکروگرم بر لیتر خطی بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی روش با انجام 5 آزمایش در شرایط بهینه % 4/16 بدست آمد.
کلیدواژه ها