بهینه سازی تولید آب شیرین و توان به صورت تولید همزمان

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.3 MB)
: 1229-NWWCE
نویسندگان
چکیده
در سال های اخیر با توجه به برداشت های بیش از حد از منابع طبیعی آب شیرین و افزایش روز افزون مصرف آب شیرین، روش های مختلف و جدید شیرین سازی آب بسیار مورد توجه قرار گرفته است.از این رو برای تولید آب شیرین شرب و یا مصرفی واحد های فرآیندی و صنعتی میتوان از شیرین سازی آب شور دریا بهره برد . در نیرگاه های حرارتی مجاور دریا ها دبی آب خنک کن سیکل مقدار قابل ملاحظه ای می باشد و این آب پس از انجام خنک کاری مجددا به دریا بازگردانده می شود و مسائل زیست محیطی بسیاری را به وجود می آورد . با بهره گیری از علم تولید هم زمان میتوان ضمن تولید توان، آب شیرین نیز تولید نمود و اثرات مخرب زیست محیطی سیستم های خنک کاری را به حداقل ممکن رساند. در این مقاله تولید همزمان توان و آب شیرین با استفاده از توربین extraction و یافتن حالت بهینه در نیروگاه های حرارتی بررسی شده و بر اساس محاسبات صورت گرفته در دبی های کمتر از 6000 متر مکعب بر ساعت تولید آب شیرین استفاده همزمان از آب شیرین کن های اسمز معکوس و حرارتی مناسب بوده و در دبی های بیشتر از 6000 متر مکعب برساعت استفاده از آب شیرین حرارتی به تنهایی توجیه اقتصادی دارد.
کلیدواژه ها