شبیه سازی و تحلیل شبکه آب با استفاده از نرم افزار WaterGEMS با هدف یکنواختی فشار در شبکه و کاهش هدر رفت آب

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (422.34 K)
: 1227-NWWCE
نویسندگان
چکیده
در تحلیل شبکه آب حداکثر و حداقل مصرف روزانه مهمترین شرایط تحلیل بشمار می آیند. در حداکثر مصرف روزانه میزان افت فشار شبکه و همچنین حداکثر سرعت در لوله ها و ایجاد افت در لوله ها که موجب عدم یکنواختی فشار در شبکه می شود می تواند مورد توجه واقع گردد. در حداقل مصرف روزانه با توجه به احتمال افزایش فشار شبکه و ایجاد اتفاقات و نشتی در شبکه می تواند یکی از عوامل مهم افزایش تلفات آب و هدر رفت آب در شبکه گردد. در این تحقیق ضمن بررسی و تحلیل شرایط در حداکثر و حداقل مصرف روزانه با استفاده از نرم افزار WaterGEMS بر روی شبکه اصلی آب شهر زابل راهکار عملی جهت یکنواختی فشار در شبکه و کاهش تلفات و هدر رفت آب با امکانات موجود ارایه می گردد. با تحلیل شبکه و تعیین نقاط ضعف شبکه در حداکثر و حداقل مصرف روشهای اصلاحی با نتایج تحلیلی و عملی ارایه میگردد.
کلیدواژه ها