بررسی و ارزیابی تغییرات کیفیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان نهبندان طی سالهای (1394-1393) با استفاده از نرم افزار Arc GIS

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (865.66 K)
: 1226-NWWCE
نویسندگان
چکیده
بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مستلزم شناخت کمیت و بویژه کیفیت آب زیرزمینی در آبخوان ها است. با تعیین کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی می توان برآوردی از وضعیت هیدروشیمی منابع آبی به دست آورد و سپس با توجه به نتایج حاصله به طبقه بندی آب منطقه از نظر شیمیایی اقدام نمود و با این روش می توان کیفیت آب مورد استفاده از لحاظ شرب را مشخص کرد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از بهترین تکنولوژی هایی است که تجزیه و تحلیل و دسترسی به اطلاعات زیاد و متنوع را آسان تر می کند، و به این ترتیب به مدیران جهت تصمیم گیری بهینه کمک می کند. GIS کاربردهای متنوعی دارد که از جمله آن می توان به پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی از لحاظ شرب اشاره نمود. هدف از ارئه این مقاله، استفاده از GIS در پهنه بندی تغییرات کیفیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان نهبندان طی سالهای 1394-1393 می باشد. با وارد کردن پارامترهای کیفی منابع آب شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در محیط GIS، لایه های مورد نیاز با روش درون یابی تهیه گردید، سپس همپوشانی مناسب لایه های مذکور به صورت نقشه پهنه بندی ترسیم گردید. با استفاده از این نقشه به راحتی می توان مکانهای مناسب از لحاظ شرب را تشخیص داد و با به روز کردن اطلاعات، مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کیفی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان مطلع شد.
کلیدواژه ها