جستجو

ارزیابی عملکرد عصاره آبی گیاه ژیپسوفیلا به عنوان یک مهارکننده زیست سازگار ترسیب کربنات کلسیم

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (745.02 K)
: 1220-NWWCE
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق اثر عصاره آبی گیاه ژیپسوفیلا که از تیره میخک میباشد ، هم به صورت علفی هم بوته‌ای وجود دارد به عنوان یک ماده سبز و دوستدار محیط زیست برمهار تشکیل رسوب کلسیم کربنات (CaCO3 ) مورد بررسی قرار گرفت . این گیاه در فصل تابستان و از استان سمنان جمع آوری شد . خاک محل رویش گیاه مورد آنالیز قرار گرفت نتایج نشان داد که بیشترین عنصر موجود در خاک عنصر کلسیم میباشد . نتایج حاصل از عصاره گیری نشان داد که بازده عصاره آبی از ژیپسوفیلا، 4% می‌باشد. نتایج جذب اتمی نشان داد که عصاره آبی گیاه ژیپسوفیلا با غلظت 45% توانایی حل کردن 50% از رسوبات کربنات کلسیم موجود در محلول فوق اشباع را دارا بود. در غلظت های بالاتر از عصاره گیاهی به دلیل حضور عنصر کلسیم در بافت عصاره گیاه میزان حل شدن رسوبات کلسیمی کاهش یافته است .انتظار می‌رود که عصاره آبی گیاه ژیپسوفیلا از پتانسیل کاربرد آنتی اسکالانتی برخوردار باشد.
کلیدواژه ها