پهنه بندی کیفی با روش بولین و فازی منابع آب روستاهای شهرستان بیرجند(خراسان جنوبی)(بررسی میزان آهن و سختی کل و باقیمانده خشک و نیترات و سولفات و نیتریت و کروم 6)

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (382.83 K)
: 1213-NWWCE
نویسندگان
چکیده
بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مستلزم شناخت کمیت و بویژه کیفیت آب زیر زمینی در آبخوان ها است. با تعیین کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی می توان برآوردی از وضعیت هیدروشیمی منابع آبی به دست آورده و سپس با توجه به کیفیت آب مورد استفاده وضعیت آن را از لحاظ شرب مشخص کرد. سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)یکی از بهترین تکنولوژی های است که تجزیه و تحلیل و دسترسی به اطلاعات زیاد را آسان تر می کند. GIS کاربردهای متنوعی دارد از جمله آن می توان به پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی از لحاظ شرب اشاره نمود. هدف ار ارائه این تحقیق استفاده از GIS در پهنه بندی تغیرات کیفیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان بیرجند طی سال 91 و92 در4 دوره در بازه های 6 ماهه می باشد.
با وارد کردن پارامترهای کیفی منابع آب شامل( آهن و سختی کل و باقیمانده خشک و نیترات و نیتریت و کروم 6)در محیط GIS لایه های مورد نیاز با دو روش درون یابی بولین و فازی و استفاده از نمودارهای مربوطه تهیه گردید. با استفاده از این نقشه می توان به راحتی مکانهای مناسب از لحاظ شرب را تشخیص داد.
کلیدواژه ها