جستجو

ارزیابی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد جنوب تهران برای مصارف کشاورزی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (785.18 K)
: 1193-NWWCE
نویسندگان
چکیده
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آب در ایران، استفاده از آب‌های نامتعارف می‌تواند یک اقدم اساسی در حفاظت از منابع آبی کشور به حساب آید. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد جنوب تهران برای مصارف کشاوزی است.
روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی- مقطعی است. نمونه برداری در دو فصل بهار و تابستان از پایین دست کانال فیروزآباد، محل مصرف روان آب سطحی برای آبیاری انجام شد. نمونه‌ها از نظر پارامترهای BOD5، COD، TSS، SAR، Na%، TP، هدایت الکتریکی، بُر، کلرور، فلزات سنگین، کل کلیفرم‌ها، کلیفرم‌های موفوعی و نماتودهای روده‌ای جهت تعیین کیفیت روان آب سطحی برای مصارف آبیاری اندازه‌گیری شدند.
یافته‌ها: میانگین BOD5، COD، فلزات سنگین به جزء نیکل مطابق با استاندارد محیط زیست ایران بوده است. هدایت الکتریکی، SAR، کلراید، و بُر در محدوده کم تا متوسط و درصد سدیم قابل قبول برای آبیاری ارزیابی شد. میانگین تعداد تخم انگل نماتودها مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران و WHO ولی میانگین تعداد کلیفرم های کل و مدفوعی با استاندارد های مربوطه مطابقت نداشته است.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که استفاده مستقیم از روان آب سطحی کانال فیروزآباد برای مصارف آبیاری به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی توصیه نمی شود. تصفیه و گندزدایی این آب‌ ها و همچنین پایش مداوم آن از نظر برآوردن استانداردها برای آبیاری ضروری می‌باشد.
کلیدواژه ها