بررسی و مقایسه پمپ های سانتریفوژ Overhung و Between bearingsبا حلزونی های تک و دو مجرایی از دیدگاه نیروهای وارده و نت (مطالعه موردی تعمیرات پمپ های تصفیه خانه آب شهید منجزی و شهید محمدی اهواز)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (874.71 K)
: 1189-NWWCE
نویسندگان
چکیده
با توجه به اینکه تولید مستمر در تصفیه خانه های آب از اولویت های شرکت های آب و فاضلاب است و پمپ های سانتریفوژ در این راستا اهمیت زیادی دارند لذا در این مقاله به بررسی و مقایسه پمپ های سانتریفوژ Overhung و Between bearings با حلزونی های تک و دو مجرایی، پرداخته شد و نیروهای شعایی و محوری وارده به هرکدام از این نوع پمپ ها با توجه به ساختمانشان مورد بررسی قرار گرفت همچنین از منظر نگهداری و تعمیرات هردو نوع پمپ بررسی شده و آماری از میزان خرابی این پمپ ها در تصفیه خانه های آب اهواز، ارائه گردید. نهایتا مشخص گردید چه نوع پمپی و به چه علت، برای استفاده در تصفیه خانه های آب با توجه به حساسیت امر آب رسانی در تصفیه خانه ها و در شرایط مختلف، مناسب تر است و می بایست هنگام خرید هر کدام از دو نوع پمپ علاوه بر ظرفیت مورد نیاز به چه نکات دیگری توجه داشت تا بالاترین راندمان را در بهره برداری داشته باشیم.
کلیدواژه ها